ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
ЗАКОН О ОСНОВНОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА РАДНИКЕ И УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ДЈЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПРОШИРЕНОГ ПРОГРАМА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПРОШИРЕНОГ ПРОГРАМА
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ
УПУТСТВО О ПРАЋЕЊУ, ВРЕДНОВАЊУ И ОЦЈЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА ИЛИ ЗАНЕМАРИВАЊА ДЈЕЦЕ
ПРOТOКOЛ O ПOСТУПAЊУ У СЛУЧAJEВИМA ВРШЊAЧКOГ НAСИЉA МEЂУ ДJEЦOМ И МЛAДИМA У ВAСПИТНO-OБРAЗOВНOМ СИСТEМУ РEПУБЛИКE СРПСКE
УПУТСТВО О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛАМА
Total Page Visits: 608 - Today Page Visits: 4